Regulamin i ochrona danych osobowych

§ 1 Informacje podstawowe

 • Właścicielem Portalu jest DROPBRO sp. z o.o. sp. k., zwany dalej Pośrednikiem
 • Pośrednik świadczy usługi pośrednictwa na rzecz wskazanego na każdej z podstron sprzedawcy towaru.
 • Pośrednik nie jest sprzedawcą towaru ani nie świadczy usługi pośrednictwa ani żadnej innej na zlecenie Kupującego.
 • Informacje znajdujące się w tym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Definicje

 • Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Cennik dostaw – znajdujące się na stronie internetowej dotyczącej każdego produktu zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów
 • Dane Pośrednika:

DROP BRO Sp. z o.o.

ADRES
ul. Kościuszki 59/61
90-514 Łódź

e-mail: kontakt@nowinky.pl

Kapitał zakładowy: 20 tysięcy zł w całości opłacony

 • Sprzedający – podmiot, z którym zawierana jest transakcja przez Kupującego wskazany na stronie internetowej Pośrednika
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu Pośrednika zawierająca informacje o poszczególnych produktach, które mogą być przedmiotem transakcji zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym przy udziale Pośrednika.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Kupującego – indywidualne konto Kupującego stworzone przez Kupującego na stronie Sklepu w trakcie procesu Rejestracji, zabezpieczone indywidualnym hasłem.
 • Koszyk – lista produktów wybranych przez Kupującego spośród oferowanych w Sklepie Produktów.
 • Kupujący – Konsument
 • Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym rzecz zostanie Kupującemu wydana przez przewoźnika.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wskazana na stronie Sklepu Pośrednika
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zmianami, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/WE z dn. 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Sklep – serwis internetowy Pośrednika dostępny pod adresem nowinky.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedający – podmiot wskazany na karcie Produktu, z którym konsument zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem Pośrednika
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba dni, w ciągu których możliwe jest powierzenie produktu przewoźnikowi przez Sprzedającego w celu dostarczenia ich Kupującemu.
 • Termin dostawy – szacowany termin wydania Produktu Kupującemu przez Pośrednika
 • Umowa – umowa zakupu Produktów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość za pośrednictwem Pośrednika.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone Sprzedającemu za pośrednictwem sklepu Pośrednika określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów stanowiących przedmiot Umowy; cenę, rodzaj i koszt dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego.

§ 3 Zakres działania Pośrednika

 • Pośrednik działa jako agent Sprzedawcy.
 • Pośrednik jest uprawniony do pobrania zapłaty za towar od Klienta w imieniu Sprzedającego.
 • Pośrednik gwarantuje dostarczenie towaru przez Sprzedającego.

ZAWARCIE UMOWY

 • Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi poprzez złożenie za pośrednictwem Pośrednika oświadczenia woli w postaci elektronicznej, poprzez kliknięcie przycisku Kup Teraz i następnie dokonanie zapłaty wskazaną w Sklepie metodą.
 • Warunkiem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Kupującego niniejszego regulaminu, w szczególności potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki sprzedaży przedstawione przez Sprzedawcę oraz Pośrednika, a także wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Kupującego Sprzedającemu poza obszar EOG w celu realizacji wysyłki przez Sprzedającego.
 • Oświadczenie Kupującego zawierać będzie rodzaj nabywanego produktu, miejsce dostawy, sposób dostawy oraz cenę.
 • Pośrednik zobowiązany jest do wygenerowania potwierdzenia złożenia za jego pośrednictwem zamówienia przez Kupującego i przesłania go Kupującemu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej wraz z niniejszym regulaminem i informacją o uprawnieniach przysługujących Kupującemu w związku z zawarciem umowy.

WYNAGRODZENIE POŚREDNIKA

 • Wynagrodzeniem Pośrednika jest prowizja wypłacana przez Sprzedającego.
 • Pośrednik nie pobiera od Kupującego wynagrodzenia ani żadnych innych opłat.

ZAPŁATA CENY

 • Pośrednik pobiera od Kupującego na rzecz Sprzedającego zapłatę za towar oraz koszty wysyłki wskazane na Karcie Produktu.
 • Ceny wskazane na Karcie Produktu są cenami netto.
 • Ceny wskazane na Karcie Produktu nie zawierają cła, akcyzy.
 • Importerem Produktów jest Kupujący. W przypadku naliczenia opłat importowych, ceł i podatków, zostaną one zapłacone przez Kupującego.
 • Zapłata ceny następuje drogą elektroniczną przy użyciu serwisu szybkich płatności on-line lub przelewem na rachunek Pośrednika nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 • Chwilą zapłaty ceny przez Kupującego jest uznanie rachunku Pośrednika.
 • Kupujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia ceny drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 2. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 3. Zakupiony przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca dostawy.

OBOWIĄZKI STRON

 • Pośrednik zobowiązany jest do prezentowania towaru w sposób zgodny z rzeczywistością oraz w imieniu Sprzedającego udziela Kupującemu informacji dotyczących produktu i procesu sprzedaży.
 • Importerem zakupionego towaru jest Kupujący.
 • Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich należności celnych i dopełnienia formalności związanych w importem towaru do Unii Europejskiej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU

 • Pośrednik ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z opisem umieszczonym w jego Sklepie oraz gwarantuje, że towar posiada właściwości przedstawione w opisie produktu.
 • Pośrednik nie przejmuje ani nie zwalnia z odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu odpowiedzialności za wady.
 • Pośrednik jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • Kupujący może zgłosić reklamację według własnego wyboru przez Pośrednika lub bezpośrednio do Sprzedającego.
 • Pośrednik w zobowiązuje się do przeprowadzenia weryfikacji roszczeń z tytułu rękojmi w imieniu Sprzedającego.

REKLAMACJE

 • W celu zgłoszenia wady Produktu lub niezgodności z opisem przez Pośrednika Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej na adres mailowy: kontakt@nowinky.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź w celu wstępnej weryfikacji i ustalenia dalszych czynności.
 • Reklamacja co do ilości towaru oraz co do jego niezgodności z umową, która mogła być wykryta w chwili dostawy ma być zgłoszona w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 • Zgłoszenie reklamacji w związku z nieotrzymaniem przesyłki powinno być dokonane w termie 100 dni od dnia złożenia zamówienia. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • W przypadku, jeśli Kupujący chce zwrócić zakupiony towar, ma obowiązek jego przesłania na właściwy, wskazany przez pracownika sklepu adres w ciągu 14 dni liczonych od dnia potwierdzenia przez sklep możliwości przyjęcia zwrotu. W przypadku przesłania zwrotu na niewłaściwy adres, zwrot towaru nie zostanie przyjęty a środki za zakupiony towar nie zostaną zwrócone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA

Pośrednik odpowiada za:

 • Prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.
 • Dostarczenie towaru przez Sprzedającego w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy
 • Zgodność dostarczonego towaru z opisem na stronie internetowej Sklepu
 • Zwrot ceny w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego

Niniejszym Pośrednik oświadcza, że w związku ze świadczeniem przez niego na rzecz Klienta usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów od zagranicznych sprzedawców, Pośrednik przejmuje na siebie niektóre z obowiązków, wynikających z przepisów prawa polskiego, ciążących na sprzedawcach towarów

 • udziela Klientowi niezbędnych informacji w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • w imieniu Sprzedającego przeprowadza i rozpoznaje postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru,
 • ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy,
 • dostarcza na życzenie klienta instrukcję użytkowania towaru
 • ponosi odpowiedzialność tytułem rękojmi za wady towaru,

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 • Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć Pośrednikowi na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu dostępnym na stronie sklepu lub w innej formie.
 • Pośrednik niezwłocznie potwierdzi Kupującemu pocztą e-mail (na adres podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Kupujący odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Pośrednik niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z Produktem przez Sprzedającego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu najtańszym wskazanym na karcie Produktu sposobem dostawy.
 • Pośrednik dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.
 • Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administratorem danych osobowych jest DROPBRO sp,. z o.o.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 • Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujący wyraził zgodę.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Pośrednika w celu realizacji zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera.
 • Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 • Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Pośrednika nie dłużej niż 126 miesięcy od dokonania ostatniej sprzedaży, w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez 7 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody.
 • Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.
 • Kupujący ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Kupujący może wysłać zgłoszenie na adres email kontakt@nowinky.pl
 • Nabywca w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. W tym celu Kupujący może wysłać zgłoszenie na adres email kontakt@nowinky.pl
 • Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia.
 • Pośrednik stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 • Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia
 • Dane, za zgodą Kupującego, są przekazywane Sprzedającemu mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 • Kupujący ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: ul. Kościuszki 59/61, 90-514 Łódź lub pisemnie na ww. adres Administratora

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • O zmianach regulaminu i ich zakresie Pośrednik może informować drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 • Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Pośrednika o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 • Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.# mariposa by athra sterling silver polished hair clip ... - zulily
# de fussball # en en en en en en en wallet%2520case # en en en en en en family look # nextlimit maxwell 5 wlac rhino 6 # en en en adjusted straps # tryon silikonowe pletwy 41 43 2 # aplikacja glonass # nayeco varas tugaland 250 gr # etiu na dowód rejestracyjny # en en en en en en en window valance # de overalls und strampler # mop g%c4%85bkowy # lilianrshimizu lanche saudavel # scion living # pl duży garnek # moulinex me413 # en en en en en en pl kids wallets # hi vis green # pregnancy archives - the find by zulily - zulily bloghttps://blog.zulily.com › tag › preg... # vanilla brown # fevend bateria # en en en en en en en pueraria lobata # oslony i elementy nadwozia # naturalna pravdivã¡ # wp admin images manual # en en en en salvage parts cars # zeus grzaã£â¥ã¢â‚¬å¡ka # skórka maska # skarpety do biegania amortyzowane # wp content plugins buddystream # klocki wciskane {{link}} and 1>1 # rura tytanowa 60mm # faalllownik 1500w hiidia # wzmacniacz audio czysty dźwięk # listwy led 47lb # grzałki vivi nova # zestaw uszczelnień zestaw 100 szt # zestaw imbus # klamry 8mm # sprzęgło elastyczne # poduszka pod szyję # sex lalki cyber skura # bdsm szelki # en en sport entertainment # krä™tlik z oczkiem # 2 5 10 ml usta hialuronowy z pudelkiem # bsm15gp120 nowy igbt 15a 1200 v # 726 268 # fp15r06w1e3 nowe oryginalne towary # ã£â€¦ã¢â¼akardowa bomberka # diaphragm pump # en en en en en en patrone chip # filtr ec685 # wp content plugins wp download # koã£â¥ã¢â‚¬å¡o roweru 26 # wabik na gęsi mp3 # drony hzs60 # wp content plugins prevent file access # akrylowe ambona 2 # pl czapki plazowe # botki vintage # honda vf 750 # materac actiflex tech 135x200cm # bx pso8 czujnik cisnienia # wp content plugins eventr # pluszowe zwierzeta 25 cm g0218 # 77741 2 wzmacniacz mocy ic pa ukladu # nauczania kontrowersyjnych kwestii # category grannies # plantago major # de de cocktail snack schalen # uchwyt mazda cx 30 # jingle bells ctw06 2 zegarek # głosnik 10w # pl bielizna lulany x # polykanie mieczy # listwy wewnã„â„¢trze volvo # 66 bawelna letnia koldra # motocykl yamaha tracer 700 # fr eclairage pour habitat animalier # gobelin plaża # en leggings # naklejka góry # en en en en en en en en en en iphone 5s # en dance shoes # jednoroå¼ec figura # k snake viper q5 esport mouse # kamera rejestrujaca pojazd piranha # karate zeon 250 cc # bdms rozowy # klarnety ceny # portfel damski kot # en the baby cotton long johns # en en en en en en money clips # koraliki i akcesoria # balony z hele miki 9 lat # trencze męskie na każdą kieszeń # kuromi etui samsung a32 4g # 50 sztuk bc161 to 39 60v pnp # pasta mecitefendi uzerlikli 400 gr # dla poco m3 # tarot arkany duzy i maã…‚y # en en en en en outerwear and coats # wtryskiwacz s6k do silnika s6k # super seven # materac podgrzewany # meskie skarpetki ponczochy # miku hatsune # mochila plecak # kurtka futro lisa puffer # multitool leathermab # podkładka podświetlana # fu 35fz nowy i oryginalny # nerf bullet celow zestaw 6 sztuk # nie produtos fotografados em privado # nl fitness apparatuur # nl nl nl nl en en audio line # smok acro # panco ciala 19194030100 # olejek rozany # od mamy i taty # okulary męksie # ostrze wã„â„¢glowe 9mm # pamiątki po nowym # vestido de fiesta amarilla # penis masaã£â¥ã¢â¼er # piórnik harry stylea # plecak korea # pl gold color feather frame photo frame # pl podnosniki swiatel # czujnik skretu # uchwyty do szafek retro 32 # de de de de en en en en en en w balony # matowy lakier do paznokci galaxy 11 ml # torebka turystyczna przez ramię # prawdziwe szynszyla futro reks # przenośny power bank # en en en en en en en soap making sets # chodnik do lazienki # ramki cyfrowe # 937 354 # pl captain marvel # stanik przezroczyste widać sutki # bezszczotkowy silnik do odkurzacza # ?tag=jodła w donicy # pompa oleju c13 do silnika caterpillar # ?tag=pogotowie wod kan wrocław # rodzinne stroje # motocyklowe systemy gps # czajnik podstawowy dom 1500w 18 l 5 # _async asyncresponseservice # en en en computerkabel stecker # bluzka damska busra bluzka 3882019348 # kolorowa wstazka na goraco # en en en en en quick%2520drying # adapter aen 542222 # niemiecki koran elifbasi sredni rozmiar # wazon zå‚oty # sweter damski fioletowy # fr sports et loisirs # bluzka top # tãƒâ€¦ã¢â‚¬å¡ok 51 # akcesoria do wnętrz renault clioiv # akryl kolczyk # akumulator 6v # tureckie lampy # unisex streetwear college kurtka ?hcb=1 # vibrerende clitoris zuiger # puzzle 5 d # de de en en power banki # anime do robienia zamo rã¤â„¢czni # anime stroj # antena rekin audi a3 8p # anulowanie zamã³wienia # krã£â³lik z kubusia # wp content upgrade export # wp includes images htdocs # wykrojnik scrspbooking # mariposa by athra sterling silver polished hair clip ... - zulily # nl nl bizuteria i akcesoria # zdjecie grawerowane # attack on titan soldier # zielona herbata 75 g # avatar ang # ręcznik koronka # backup wp admin # forma silikonowa pã³lkule # barbie naklejki # bateria baseus 6s # bateria tablet huawei b # marynarka męska 68 # beats mixr # benro bv8h glowica wideo # bezpieczenstwo i ochrona # wp includes assets devel # biale pluszowe puff # etui oppo a53 łapka psa # en en en en en ballons zubehoer # blf q8 # bluza alfa romeo # en en en en en gasoline chainsaw part # kutlu 120cm kamieniolom iskender # kardigan mä™ski # bluzy obszerne z kapturem męskie # bmw grill f45 # body sukienka # zimowa damska kurtka # wp admin user themes # bransoletka ksiezyc i gwiazdy # mp3 z radiem # brelok mini powerbank # brylok hyundaj # ciśnieniomie namiot dereli # butelka do szkoly na wode # filiżanka do kawy # koå‚o kolorã³w acer p1500 # de de de en en sale sweatshirt for boys # tarot ã£â€¦ã¢â‚¬âºciana # buty_damskie_link"_and_"x"="x &cur=pln # camera photo # carno zlobek gryzoni nr 123 11x8x65cm # casual sweter # dlugi plaszcz puchowy 44 # prã³g silikonowy do prysznica # frezarka jmd 803p # ch340e ch340 340e msop10 20 sztuk # choinka z wstazkami # chip programista gniazdo psop44 # chustka na glowe damska # cigarette electronique mods # szybka wysylka produkt zestaw bra set m # coil voopoo mt m2 alpha zip # audi 8 y # en en en en en en over de knie laarzen


back to top
GÓRA

Koszyk

×